මම ගැන

මම ප්‍රභාෂ්වර චන්ද්‍රපද්ම. මට වයස 13 යි. ගම්පහ ශ්‍රී බෝධි විද්‍යාලයෙන් පාසල් දිවියට ඇතුල් වුනු මා දැන් ඉගෙන ගන්නේ කොළඔ නාලන්දා විද්‍යාලයේ 8 ශ්‍රේණියේ ය.

Comments are closed.
%d bloggers like this: