මෝ මෝ දුවමෝ

ඕං ඉතින් සුභ මොහොතින් මැරතන් ලිවිල්ල පටාාාාාන් ගත්තා.නරකත් නෑ.මරු අත්දැකීම.හාහා පුරා කියල අලුතෙන්ම මේ දැන් එක්ස්පී දාලායි මැසිම ළඟ වැඩි වුණේ.කාලිංග අයියගෙ රේඩියෝව නම් මරේ මරු හැබැයි පොඩ්ඩක් කට පරිස්සම් කර ගන්න වෙයි(බැන්න නෙවෙයි 🙂

Advertisements
    • maleemsg
    • December 27th, 2008

    ග්ලුකෝස් එහෙම ඕනිද ඔයාට?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: